Pregledi poslovanja

V segmentu pregledov svetovanja nudimo:

 • Oblikovanje poslovnih modelov in neodvisne preglede poslovanja družb (IBR),
 • Storitve poslovnega in finančnega prestrukturiranja.

Neologa ukrepov. Ta faza se zaključi s predstavitvijo in medsebojno vsebinsko diskusijo glede predlaganih rešitev.

OBLIKOVANJE POSLOVNIH MODELOV IN NEODVISNI PREGLEDI POSLOVANJA

V tem segmentu nudimo izdelavo poslovnih načrtov in investicijskih elaboratov, z vsemi segmenti presoje ekonomske oziroma finančne opravičenosti projektov, ter njihovo implementacijo. Neodvisni pregledi poslovanja zajemajo posnetek stanja in analizo, ki pokažeta na vzdržnost poslovnega modela (oz. zdravih jeder) in predloga ukrepov. Ta faza se zaključi s predstavitvijo in medsebojno vsebinsko diskusijo glede predlaganih rešitev.

 

POSLOVNO IN FINANČNO PRESTRUKTURIRANJE

Dolgoletne izkušnje na področju kriznega managementa v gospodarstvu nam omogočajo, da lahko ponudimo kvalitetno podporo tako banki oz. finančni instituciji, kakor tudi samemu podjetju dolžniku.

Z našim aktivnim vključevanjem na posameznem poslovnem primeru, hitro in objektivno analizo, ter pripravo in implementacijo ukrepov za prestrukturiranje podjetja je mogoče doseči rešitve, ki bi podjetju omogočale nadaljnje poslovanje, banki ali leasing družbi pa pogoje v katerih bo podjetje sposobno povrniti njene terjatve.

Finančno in poslovno prestrukturiranje podjetja je edini in pravi način, kako na eni strani še rešiti delujoče podjetje in delovna mesta in na drugi strani slabe plasmaje banke.

Kaj nudimo?
 • Analizo zatečenega stanja (vseh področij poslovanja: obratni kapital, prodajni in marketinški del, primerjalna analiza (benchmarking), analiza vzdržnosti poslovanja in oprdelitev zdravih jeder poslovanja (presoja poslovne strategije), ustroj kontrolinga, pregled kalkulacij, procesov, optimalnosti organizacijske strukture (presoja optimalnosti notranje organizacijske strukture, nivojev hierarhije in odgovornosti), rednosti in smiselnosti zasnove kolegijev oz. sej vodstva in poročanja znotraj organizacije, shem nagrajevanja, …).
 • Identificiranje šibkih točk poslovanja.
 • Projekcijo izkaza poslovnega izida (P&L) in denarnih tokov za daljše obdobje.
 • Oblikovanje poslovne strategije in ukrepov za njeno zasledovanje (načrt finančnega prestrukturiranja znotraj ali izven insolvenčnih postopkov), skupaj s stroškovno optimizacijo.
 • Aktivno komunikacijo in optimizacijo odnosov z upniki in vlagatelji (pridobivanje in optimizacija dolžniških, lastniških in mezzanine virov).
 • Poročilo o neodvisnem pregledu, ki je osnova za oblikovanje smislnih dolgoročnih usmeritev podjetja in sporazumov upnikov o prestrukturiranju dolgov.

Naše prednosti:

 • Dolgoletne izkušnje v gospodarstvu in primerna izobrazba
 • Pridobljene izkušenje na različnih funkcijskih področjih, preko strokovnih do vodstvenih funkcij
 • Široko poznavanje gospodarstva, predvsem proizvodnje in storitvenih dejavnosti
 • Široko razumevanje delovanja podjetij in bančništva

 

Pri opravljanju storitev smo izjemno prilagodljivi, saj je se zavedamo, da je optimalen pristop odvisen od narave posameznega primera.